سرعت بی‌سابقه ذوب یخ‌های گرینلند

اطلاعات حاصل از هسته‌های یخ، داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های اقلیمی نشان‌دهنده‌ بروز دگرگونی قابل‌توجهی در صفحه یخی گرینلند است.