درمان‌های خانگی سرماخوردگی، از افسانه تا واقعیت

تاکنون هیچ پژوهش رسمی به قطعیت تأثیر درمان‌های خانگی مثل سوپ مرغ و آب‌پرتقال بر درمان سرماخوردگی اشاره نکرده‌اند.