ایده‌ متفاوت برای تغییر کاربری پارکینگ خودروها در لس‌آنجلس

یک گروه مطالعاتی در لس‌آنجلس، راهکاری متفاوت و جالب برای تغییر کاربری فضاهای اختصاص‌داده‌شده برای پارک خودروها ارائه داده است.