اجلاس لهستان در پذیرش مهمترین گزارش تغییرات اقلیمی جهان ناکام ماند

موج خشم و ناامیدی دانشمندان و فعالان از کارشکنی عربستان و آمریکا؛ گزارش اقلیمی مجمع از ورود به متن اجلاس COP24 بازماند.